Privātuma politika

1. Pārzinis un kontaktinformācija

1) Šī ir Moller Baltic Import SE, reģ. Nr. 40103176283, adrese: Rīga, Duntes iela 3, LV-1013, tālr. +37167784270, e-pasts datuaizsardziba@moller.lv;

(turpmāk “Mēs”, “Mūsu”, “Mums”) Privātuma un sīkdatņu politika (turpmāk “Politika”).

Tās mērķis ir izskaidrot datu subjektiem, kā Mēs apstrādājam fizisko personu datus, pārredzami darīt zināmu datu subjektu tiesību īstenošanas kārtību un pasākumus, kā arī aprakstīt citus ar fizisko personu datu aizsardzību saistītos jautājumus. Tā ir izstrādāta arī lai nodrošinātu, ka datu subjekti var realizēt savas ar likumu piešķirtās tiesības vienkāršā, tiem pieejamā un saprotamā veidā. Tā kā fizisko personu datu aizsardzības normatīvais regulējums izvirza vispārīgu mērķi nodrošināt personu privātumu un vienīgais veids, kā nodrošināt šī mērķa izpildi, ir padarīt personas datu aizsardzību par neatņemamu privāto un publisko tiesību subjektu darbības sastāvdaļu, Mēs nodrošinām, ka visi personas dati, kas nonāk Mūsu rīcībā, tiek atbilstoši aizsargāti un atrodas drošībā. Atbilstoša aizsardzība ir nepieciešamo tehnisko un organizatorisko līdzekļu izmantošana un personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajam regulējumam.

Politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) “par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK” (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk “Regula”), kā arī Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē fizisko personu datu apstrādes jautājumus.

Šajā Politikā lietotie termini un to jēga ir tāda pati, kā Regulas 4.pantā sniegtajās definīcijās.

Mēs aicinām laiku pa laikam visus datu subjektus rūpīgi iepazīties ar šo Politiku, lai iegūtu aktuālo informāciju par Mūsu kā datu pārziņa veiktajiem personas datu apstrādes procesiem, jo tie laika gaitā var mainīties.

Mūsu kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: datuaizsardziba@moller.lv, kā arī 1.punktā norādītā attiecīgā pārziņa juridiskā adrese. Izmantojot šo kontaktinformāciju, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi, iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu vai informēt par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem.

Informāciju par datu apstrādi, kas veikta saistībā ar sīkdatnēm aicinām skatīt Mūsu Sīkdatņu politikā.

2. Vispārīgie noteikumi un personas datu kategorijas

Politiku piemēro attiecībā uz sekojošām datu subjektu grupām (turpmāk visi kopā “Klienti”, “Jūs”, “Jūsu”):

* fiziskajām personām – Mūsu klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
* Mūsu auto salonu, biroju un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
* Mūsu uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem;
* Personām, kuru personas dati tiek apstrādāti sociālajos tīklos saistībā ar Mūsu rīkotajām mārketinga aktivitātēm.

Politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (klātienē, Mūsu interneta mājaslapā, papīra formātā, elektroniski vai telefoniski).

Mēs savas komercdarbības ietvaros galvenokārt apstrādājam šādas Klientu personas datu kategorijas:
Kategorija
Datu kategorijā ietilpstoši datu piemēri
1. Identifikācijas dati
vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods / identifikācijas numurs, vadītāja apliecības numurs (testa braucienu līgumos)
2. Dzīvesvietas dati
adrese, dzīvesvieta
3. Kontaktinformācija
telefons, e-pasts, deklarētā adrese, dzīvesvietas adrese
4. Informācija par transportlīdzekli
marka, modelis, valsts reģistrācijas un VIN numurs, nobraukums, fotoattēli, informācija par bojājumiem, īpašnieks, turētājs, krāsa, informācija par remonta darbu saturu (numurs, izpildes termiņš), apdrošināšanas nosacījumi un noteikumi 
5. Ar maksājumu saistītā informācija
konta numurs, maksājuma iestāde / kredītiestāde, naudas izcelsme, darba vieta, maksājuma valūta
6. Videonovērošanas rezultātā iegūtā informācija
digitālais attēls un ar to saistītā informācija
7. Informācija, kas tiek apstrādāta mājaslapas apmeklējuma gadījumā
IP adrese, tīkla un atrašanās vietas dati, kā arī cita informācija, kuras apstrādei Jūs piekrītat mājaslapas apmeklējuma ietvaros, tostarp, sīkdatnes; Mēs saņemam informāciju par jūsu darbībām mūsu tīmekļvietnē arī no citiem avotiem, piemēram, partneriem un reklāmas devējiem
8. Informācija, kas tiek apstrādāta sociālajos tīklos
sociālā tīkla profils un tajā ietvertā informācija, kas pieejama publiski
9. Informācija, kuru Jūs mums sniedzat paši ja sazināties ar mums, piemēram, uzdodat jautājumu, mēs saglabājam visu būtisko informāciju, tostarp, saziņas saturu
ja sazināties ar mums, piemēram, uzdodat jautājumu, mēs saglabājam visu būtisko informāciju, tostarp, saziņas saturu
10. Informācija, kas tiek apstrādāta pirkuma vai pakalpojumu sniegšanas ietvaros
informācija par saņemtajiem pakalpojumiem un/vai pirkumiem pēc būtības (satura) 

3. Personas datu iegūšanas avoti

Mēs Jūsu personas datus varam iegūt galvenokārt šādos veidos:
Veids
Piemēri
1. Jūs personīgi nododat personas datus apstrādei, tostarp, ar savām darbībām un rīcību paužot piekrišanu šo personas datu apstrādei
Piemēram, apmeklējot Mūsu mājaslapu un/vai lietojot mūsu piedāvātos rīkus (mobilās lietotnes), uzdodot jautājumus vai citā veidā sazinoties ar Mums, piemēram, rakstot uz Mūsu vai Mūsu darbinieku pārvaldītajām e-pasta adresēm, kā arī citā veidā izmantojot Mūsu sniegtos pakalpojumus, tostarp, klātienē ierodoties Mūsu birojā
2. Datus Mēs iegūstam no publiski pieejamās informācijas
Piemēram, ieskatoties publiski pieejamajos reģistros, izprasot informāciju no šo reģistru uzturētājām – valsts iestādēm vai lietojot brīvi pieejamu informāciju no dažādiem avotiem
3. Atsevišķos gadījumos Mēs personas datus varam iegūt arī no citiem subjektiem, piemēram, citām juridiskām vai fiziskām personām, tāpat arī saņemt tos no valsts iestādēm, tostarp, tiesām un tiesībsargājošajām iestādēm
Piemēram, gadījumā, ja pakalpojuma sniegšana ir saistīta ar apdrošināšanas gadījumu, vai arī Mūsu pakalpojuma saņemšanai, Jūs esat iesaistījis trešo personu, piemēram, kredītiestādi; tāpat šādā veidā Mēs personas datus varam iegūt no citām grupas vai saistītām personām, lai sniegtu Jums pakalpojumus 
Gadījumā, ja Jūs pēc savas brīvas izvēles sniedzat Mums personas datus, lūdzam ņemt vērā attiecīgo personas datu iesniegšanas nolūku un ievērot šī nolūka sasniegšanai nepieciešamo un nododamo personas datu apjomu. Mēs lūdzam personas datus norādīt tikai tiktāl, ciktāl tas nepieciešams attiecīgās vēstules, pieprasījuma vai jautājuma nolūkā, kā arī, jo īpaši aicina nenorādīt savu personas kodu, veselības un citus īpašus (konfidenciālus) datus, finanšu datus, citus pārmērīgus vai uz konkrēto jautājumu neattiecināmus personas datus.

4. Personas datu apstrādes nolūki

Mēs savas komercdarbības ietvaros galvenokārt apstrādājam personas datus šādiem nolūkiem:
Veids
Piemēri
1. Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
 • klienta identificēšanai;
 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
 • preču piegādei un pakalpojumu piegādei (līguma saistību izpildei);
 • jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
 • preču un pakalpojumu  reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
 • klientu apkalpošanai;
 • iebildumu vai pretenziju izskatīšanai;
 • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
 • norēķinu administrēšanai;
 • mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
 • mārketinga aktivitātēm, tostarp, komerciālo paziņojumu nosūtīšanai
2. Biznesa plānošanai un analītikai
 • komercdarbības nodrošināšanai
3. Klientu drošībai, uzņēmuma īpašuma aizsardzībai
 • informācijas drošībai
 • informācijas sistēmu drošībai
 • darbinieku drošībai
 • īpašuma drošībai
4. Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem visbiežāk tiks saņemta Klienta piekrišana
 • piemēram, komerciālo paziņojumu nosūtīšanai vai sīkdatņu izvietošanai
Jebkurā gadījumā Mēs jebkurus mūsu rīcībā esošus personas datus apstrādāsim tikai tad, ja šo personas datu apstrādei būs konstatējams skaidrs nolūks un to apstrāde būs pamatota ar kādu no (vienu vai vairākiem) turpmāk norādītajiem tiesiskajiem pamatiem.

5. Tiesiskais pamats

Mēs savas darbības ietvaros galvenokārt apstrādājam personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
Veids
Piemēri
1. Līguma noslēgšana un izpilde
 • datu apstrāde, kas tiek veikta, lai veiktu darbības, kas saistītas ar pasākumiem pirms līguma noslēgšanas, noslēgtu līgumu starp Mums un Jums, kā arī, lai šo līgumu izpildītu, 
2. Normatīvo aktu nosacījumu izpilde
 • datu apstrāde, kas tiek veikta sakarā ar dažādos normatīvajos aktos noteikto uz Mums attiecināmo juridisko pienākumu izpildi
3. Leģitīmās intereses
 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms atsevišķu preču vai pakalpojumu iegādes;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu;
 • izsniegt un administrēt klientu lojalitātes kartes;
 • veikt darbības Klientu piesaistei un/vai noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • novērst krāpniecisku darbību veikšanu attiecībā pret uzņēmumu;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • veikt video novērošanu biznesa / personu / īpašuma drošībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību
4. Jūsu piekrišana
 • datu apstrāde, kas tiek veikta, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, kas ir izteikta kā aktīva rīcība, tostarp, vēršoties pie mums un sniedzot Jūsu personas datus vai veicot citas aktīvas darbības*
 • Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālo paziņojumu saņemšanai, personas datu analīzei, lojalitātes karšu saņemšanai) dod rakstveidā klātienē, Mūsu interneta mājas lapā un mobilajās lietotnēs vai citā vietā, kurā Mēs organizējam mārketinga aktivitātes;
 • Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota. Šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
5. Fizisku personu vitālu interešu aizsardzība
 • datu apstrāde, kas tiek veikta ārkārtas gadījumos nolūkā aizsargāt datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses

6. Personas datu apstrāde tiešā mārketinga ietvaros

Atsevišķos gadījumos Mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus arī tiešā mārketinga ietvaros. Tiešā mārketinga ietvaros Mēs varam Jums uz e-pastu nosūtīt:

* informāciju par jaunumiem, Mūsu piedāvājumiem u.tml.;
* uzaicinājumus piedalīties Mūsu un Mūsu sadarbības partneru organizētajos pasākumos, tostarp, nosūtīt ar šiem pasākumiem saistītos kopsavilkumus un secinājumus;
* uzaicinājumus piedalīties dažādās aptaujās, intervijās u.tml.;
* uzaicinājumus aizpildīt atsauksmes formas u.tml.

Vienlaikus Mēs aicinām ņemt vērā, ka Mēs īstenosim Jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga ietvaros tikai divos gadījumos:

* ja ir saņemta nepārprotama, skaidra un iepriekš izteikta Jūsu piekrišana (proti, Jūs pats esat pierakstījies uz tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanu un šādā veidā sniedzis savus personas datus (e-pastu, vārdu, uzvārdu) - tā sauktais “opt-in” princips), vai
* ja Jūs jau esat Mūsu klients, kurš nav skaidri iebildis pret Jūsu iepriekš sniegto personas datu (e-pasts, vārds, uzvārds) apstrādi tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanai par līdzīgiem Mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem (proti, Mēs šajā gadījumā izmantosim Jūsu e-pasta adresi, kas iepriekš iegūta no Jums komercdarbības ietvaros - tā sauktais “soft opt-in” princips).

Mēs tāpat lūdzam ņemt vērā, ka Jums jebkurā laikā ir iespējams atteikties no tiešā mārketinga ziņojumu saņemšanas. To var izdarīt šādos veidos:

* izvēloties attiecīgajā tiešā mārketinga ziņojumā norādīto bezmaksas iespēju;
* rakstot uz: datuaizsardziba@moller.lv vai arī 1. punktā norādītā attiecīgā pārziņa juridisko adresi.

7. Personas datu apstrādes drošība un aizsardzība

Mēs apstrādājam Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Mums pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Mēs kā personas datu pārzinis nodrošinām:

* personas datu konfidencialitāti, nodrošinot, ka personas datus apstrādā (t.sk., tiem piekļūst) tikai tādas personas, kam tas nepieciešams amata pienākumu izpildei. Mūsu pārstāvji, kas ikdienas darba pienākumu ietvaros strādā ar informāciju, kas satur personas datus, ir apmācīti personas datu aizsardzības pasākumos un līgumiski apņēmušies ievērot konfidencialitātes saistības
* atbilstošos tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai. Šādi pasākumi, ņemot vērā tehnikas līmeni, īstenošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un nopietnības pakāpes riskus attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām, pēc iespējas ietver, piemēram, personas datu * pseidonimizāciju, datu minimizēšanu, fiziskās un loģiskās datu aizsardzības pasākumus darba vidē, kā arī rezerves kopiju veidošanu u.c.
* tikai pārbaudītu, licencētu un atjauninātu programmatūru. Mēs regulāri pārbaudām, atjaunojam un uzlabojam savus tehniskos un organizatoriskos pasākumus
* datu drošību, citstarp izmantojot šādus tehniskus risinājumus: datu šifrēšanu (SSL), ugunsmūri, ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmatūru;
* sertificētu personas datu aizsardzības speciālistu iesaisti personas datu apstrādē un personas datu aizsardzības pasākumu īstenošanā.

8. Automatizētu lēmumu pieņemšana

Mēs attiecībā uz Klientu varam veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp Mums un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.

9. Personas datu saņēmēju kategorijas un nodošana

Mēs neizpaužam trešajām personām jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, izņemot:

* saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
* ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
* ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Mūsu likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Mūsu likumīgās intereses.

Mēs nenododam personas datus citām personām, ja šādai personas datu nodošanai nav tiesiska pamata un nav iepriekš definēts personas datu apstrādes nolūks, kā arī, ja minētās trešās personas, ņemot vērā apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un nopietnības pakāpes riskus attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām, nespēj pārredzami nodrošināt atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka personas datu apstrāde notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un/vai nespēj sniegt pamatotas garantijas, ka tiks nodrošināta personas datu apstrādes drošība un datu subjektu tiesību ievērošana.

Dažādu personas datu apstrādes nolūku izpildei personas dati var tikt nodoti:

* Mūsu darbiniekiem vai speciāli pilnvarotām personām;
* pašvaldību institūcijām, tiesām, tiesībsargājošajām institūcijām, pēc šo personu pamatota pieprasījuma likumā noteiktajā kārtībā un apmērā;
* personas datu apstrādātājiem, noslēdzot attiecīgus datu apstrādes līgumus;
* atsevišķos gadījumos arī sadarbības partneriem (piemēram, zvērinātiem advokātiem, revidentiem, grāmatvežiem), kas ir iesaistīti Mūsu darbības organizēšanā un nodrošināšanā;
* citiem grupas vai dažādu pakalpojumu un produktu sniegšanā iesaistītiem partneru uzņēmumiem (tostarp, gan vertikālā līmenī, gan horizontālā līmeni, piemēram, importētājiem, rūpnīcām, dīleriem, sertificētiem servisa partneriem, kā arī citiem līgumiskajiem partneriem) vērtību ķēdē Volkswagen vai Audi zīmolam, lai, piemēram:

- nodrošinātu pēcpārdošanas servisu pēc iespējas augstākā kvalitātē saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem un piedāvātajiem produktiem,
- sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar Jūsu automobili, tā piederumiem un lietošanas pieredzi,
- nodrošinātu iespēju lietot dažādus Mūsu piedāvātos produktus, tostarp, iespēju Jums gūt pilnvērtīgu lietošanas pieredzi un servisu, ko šie produkti piedāvā, kā arī
- uzturētu klientu attiecības.

10. Datu nodošana uz trešajām valstīm

Mēs nenododam personas datus uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas).

Vienlaikus Microsoft Ireland Operations Limited, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu Mums, var nosūtīt personas datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas un kurās darbojas Microsoft Corporation vai kāds no tās apakšapstrādātājiem. Microsoft Corporation datu pārsūtīšana tiek veikta saskaņā ar Regulas V nodaļu, izmantojot standarta līguma klauzulas, ko noteikusi kompetentā ES organizācija, kopā ar papildu tehniskiem un organizatoriskiem pasākumiem. Detalizētu informāciju par datu pārsūtīšanu un izmantotajiem tehniskajiem un organizatoriskajiem pasākumiem lūdzam meklēt Microsoft Corporation datu aizsardzības noteikumos, kurus ir iespējams atrast šeit https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=67.

11. Glabāšanas ilgums

Mēs glabājam un apstrādājam Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

* tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums vai Klientam tiek sniegts pakalpojums;
* dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie vākti;
* kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts Klienta iesniegumā minētais;
* kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Mēs vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
* kamēr Mums ir saistošs juridisks pienākums datus glabāt;
* kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Zemāk ir norādīti atsevišķi iespējamie termiņi biežāk sastopamajām datu kategorijām:
Veids
Piemēri
1. Informācija par pirkumu:
Mēs glabājam informāciju par jūsu veiktajiem jaunu vai lietotu automobiļu pirkumiem vai pēc kāda mūsu servisa apmeklējuma 5 gadus, ja vien nav attiecināmi citi tiesību akti
2. Kontaktinformācija un Kontaktinformācija no mārketinga pasākumiem:
6 mēnešus
3. Mūsu saziņa:
2 gadus vai tik ilgi, kamēr pastāv klientu attiecības.
4. Informācija, kuru mēs iegūstam, jums izmantojot transportlīdzekļus Volkswagen un Audi
Mēs glabājam apkopoto informāciju par jūsu transportlīdzekli trīs mēnešus.
5. Dalība klientu apmierinātības aptaujās
Skatiet informāciju par katru konkrēto aptauju (CEM), pirms to aizpildāt.
6. Informācija no mārketinga aptaujām, kurās izvēlaties nesaglabāt anonimitāti
Skatiet informāciju par katru konkrēto aptauju, pirms to aizpildāt
Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

12. Jūsu kā Klienta tiesības

Jums ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

Jums saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Mums piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Mums veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Mūsu leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Mūsu pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu sekojošā veidā:

* rakstveida formā sūtot tos uz 1. punktā norādītā attiecīgā pārziņa juridisko adresi;
* elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi – datuaizsardziba@moller.lv.

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Mēs vispirms pārliecināsies par Klienta identitāti, tostarp, ja tas nepieciešams, izmantosim savas tiesības lūgt Klientam šajā sakarā iesniegt papildus informāciju, izvērtēsim pieprasījumu un izpildīsim to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Mūsu atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums ir iesniegts ar drošu elektronisko parakstu), pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

Klientam ir tiesības saņemt bez maksas kopiju ar saviem apstrādē esošajiem personas datiem. Minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp Mūsu darbinieku) tiesībām un brīvībām.

Mēs nodrošinām datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veicam lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā (Datu valsts inspekcijas adrese ir Blaumaņa iela 11/13, Rīga, LV-1011, bet detalizēta informācija pieejama interneta vietnē www.dvi.gov.lv, vai zvanot uz 67 22 31 31, vai rakstot uz info@dvi.gov.lv), kas uzrauga fizisko personas datu apstrādes pasākumu atbilstību normatīvajam regulējumam Latvijā.

Jūs varat realizēt visas iepriekš minētās tiesības nosūtot pieprasījumu un sazinoties ar mums, izmantojot e-pastu datuaizsardziba@moller.lv vai rakstot mums uz 1. punktā norādītā attiecīgā pārziņa juridisko adresi. Mēs aicinām sazināties ar mums pirms iesniegt oficiālu sūdzību, lai rastu iespējami ātrāko un efektīvāko problēmas risinājumu.

Mēs apņemamies nodrošināt personas datu pareizību un paļaujamies uz saviem Klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto personas datu pilnība un pareizība.

13. Nobeiguma noteikumi

Mums ir vienpusējas tiesības veikt labojumus un / vai papildinājumus šajā Politikā. Spēkā esošā Politikas versija vienmēr ir tiek ievietota mājaslapā. Mēs saglabājam iepriekšējās Politikas versijas, un tās ir pieejamas minētajā vietnē.