Saistību atruna

AUDI AG sagatavo šo interneta lapu saturu ar lielu rūpību un nodrošina to regulāru atjaunināšanu. Tomēr to mērķis ir sniegt tikai nesaistošu vispārīgu informāciju, un tās nevar aizstāt detalizētas individuālas konsultācijas, lai palīdzētu potenciālajam pircējam pieņemt lēmumu. Aprakstīto transportlīdzekļu tehniskās funkcijas un aprīkojums ir tikai piemēri. Šādas funkcijas un aprīkojums var atšķirties, tostarp atkarībā no transportlīdzekļu pārdošanas valsts. Tās var tikt mainītas jebkurā laikā. Jūs varat saņemt saistošu, aktuālu informāciju par mūsu transportlīdzekļu funkcijām, aprīkojumu vai parametriem tikai no pilnvarotā izplatītāja vai importētāja.

AUDI AG negarantē, ka šajās lapās sniegtā informācija ir aktuāla, precīza un pilnīga vai ka tai varēs piekļūt bez traucējumiem jebkurā laikā.

Publicējot norādes (saites) uz trešo pušu tīmekļa lapām, AUDI AG neuzņemas nekādu atbildību par šo lapu saturu. Aktivizējot norādi, jūs pametat AUDI AG informācijas pakalpojumu. Līdz ar to uz trešo pušu pakalpojumiem var attiekties atšķirīgi noteikumi, tostarp saistībā ar datu aizsardzību.

AUDI AG turklāt neuzņemas nekādu atbildību par saistītajiem pakalpojumiem, tostarp par AUDI AG tīmekļa lapās piedāvāto failu lejupielādi, nebūtiskas saistību neizpildes gadījumā, ja vien nav skartas būtiskas līgumsaistības, piemēram, saistībā ar dzīvības vai veselības apdraudējumu vai miesas bojājumiem, vai pretenzijas, kuru pamatā ir normatīvie akti par atbildību par produktu. Tas pats attiecas uz mūsu pilnvaroto personu saistību neizpildi.